Annulering symposium ‘Een eerlijke prijs voor arbeid!’ 31 maart 2020; nieuwe datum in september 2020

Hoe de Participatiewet wél kan lukken

‘De Participatiewet is mislukt.’ Dat was afgelopen najaar de algemeen gedeelde conclusie toen het SCP cijfers presenteerde over het effect van de wet die in 2015 van kracht werd. De Participatiewet leidde nauwelijks tot verhoging van de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn flexibeler dan we denken. Ze kunnen vanuit de zekerheid van een vaste aanstelling bij de SW-bedrijven, gedetacheerd worden naar de banen waar ze nodig zijn. Dat speelt in op de groeiende behoefte aan flexibilisering van werk en werkgevers betalen hen naar rato van hun capaciteiten. Dat blijkt uit het onderzoek naar Loonwaarde van onderzoeks-en advieskantoor Adlasz, financieel ondersteund door Instituut Gak.

Ter afsluiting organiseren Avans Hogeschool en Adlasz op 31 maart een symposium over de resultaten van het onderzoek en hoe deze nieuwe inzichten kunnen bijdragen aan een betere werking van de Participatiewet.

Op het symposium gaan we in op deze andere vorm van detacheren dan die we kennen van hoger opgeleiden. Aan de orde komt hoe deze detacheringsvorm omarmd kan worden bij SW-bedrijven en Sociale Diensten, omdat het van hen een andere manier van werken verwacht. Maar het vraagt ook om een andere grondhouding van bedrijven die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt inzetten, zo blijkt uit het onderzoek.

Het lectoraat Sustainable Finance and Accounting van Avans Hogeschool heeft in de afgelopen twee jaar zijn expertise ingebracht bij het onderzoek. Daarnaast hebben 2 studenten onderzoek gedaan naar maatschappelijk rendement bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze aanmeldknop:

Programma

9.30Inloop
10.00Opening door dagvoorzitter Sandra Rottenberg
10.15Keynote
11.00Presentatie resultaten van het onderzoek Loonwaardesturing door Roel Korsmit
11.45Korte pauze
12.00Paneldiscussie met Roel Korsmit, Branko Hagen, Djurre Das en Marleen Janssen Groesbeek
12.45Lunch
13.30Eerste ronde workshops
14.30Korte pauze
14.45Tweede ronde workshops
15.45Conclusies van workshops met workshop-gevers
15.55Afsluiting symposium door Sandra Rottenberg

Sandra Rottenberg heeft jarenlange ervaring als gespreksleider en programmamaker. Ze is sinds begin jaren tachtig betrokken bij zowel de culturele als de sociale sector; mijn werk staat altijd in dienst van de publieke zaak. Ik heb met mijn lange staat van dienst een veelzijdige ervaring opgebouwd als projectmanager, programmamaker, schrijver, adviseur en bestuurder. Ze schreef samen met haar nicht Hella een boek over haar grootvader met als titel ‘De sigarenfabriek van Isay Rottenberg”.

Roel Korsmit is (founding) partner bij Adlasz sinds maart 2011 en heeft ruim 29 jaar ervaring in en met de publieke sector als accountant en adviseur. Roel adviseert en ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen (waaronder gemeenschappelijke sociale diensten), zorginstellingen, SW-bedrijven en alle relevante partijen in de lokale sociale zekerheidsketen.

Branko Hagen kent de wereld van begeleiding goed. Al sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw doet hij dit als beleidsadviseur, onderzoeker, kenniswerker en instrumentontwikkelaar. Hij deed dit voor zeer uiteenlopende organisaties als: Trimbos-instituut, GMD, Arbeidsvoorziening, Re-integratiebedrijf, Ministerie van SZW, Kenniscentrum Vilans, en de Landelijke Cliëntenraad. Hij is nu zelfstandig adviseur onder andere betrokken bij het Adlasz-project over loonwaardesturing. 

Djurre Das is onderzoeker bij het Rathenau Instituut. Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij was lid van de projectgroepen Toekomst van werk, Middenklassen onder druk? en Sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Tussen september 2018 en februari 2019 was hij gedetacheerd aan het Sociaal Cultureel Planbureau als lid van het Programma Dynamiek op de Arbeidsmarkt en was hij een van de auteurs van de  ‘Eindevaluatie van de Participatiewet’.

Roel van den Bersselaar is partner bij Adlasz sinds maart 2011 en heeft daarvoor 12,5 jaar als accountant en adviseur in de publieke sector gewerkt. Zijn vakinhoudelijke kennis en expertise heeft hij opgebouwd door het optreden als adviseur en accountant van zorginstellingen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, politiekorpsen en veiligheidsregio’s.

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting bij het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool. Haar onderzoek spitst zich toe op het zichtbaar maken van financiële en niet-financiële waardecreatie bij bedrijven en andere organisaties. Zij doet haar onderzoek met docenten en studenten. Zij is lid van het expertpanel dat het onderzoek naar loonwaardesturing van Adlasz ondersteunde en adviseerde.

Raymond Laenen is bestuurskundige en arbeidsdeskundige. Raymond is mede oprichter van Dariuz en vanuit die hoedanigheid nog immer betrokken bij Dariuz en haar inhoudelijke koers, met name bij de doorontwikkeling van het loonwaarde-instrument. Hij is direct betrokken geweest bij het opstellen van het landelijk begrippenkader loonwaarde in 2014, waarvan de uitgangspunten zijn verwerkt in de Participatiewet. Tevens is hij lid van de werkgroep die recent SZW heeft geadviseerd over uniformering van de loonwaarde.

Tarik Moudrous studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende deze studie heeft Tarik fiscale en juridische praktijkervaring opgedaan bij een groot accountantskantoor, een projectontwikkelaar en een bank. Als specialist voor vraagstukken op het brede terrein van gemeenten, met een verdieping op het sociaal domein heeft Tarik adviezen uitgebracht en organisaties ondersteund.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u reageren, neemt u dan contact op via info.esb@avans.nl of telefoonnummer 088 525 80 83.